Changes to the trading schedule – March/April 2024


tháng 3, 18 2024

Dear traders,


We’d like to inform you that due to public holidays celebrated in March/beginning of April, there will be changes to the trading schedule. 


Please refer to the table attached to see all the changes and plan your activities accordingly.


MT4 Symbol

March 28

March 29

April 1

April 2

US Shares

Metals

Normal hours

Closed full day

Normal hours

Normal hours

EU Shares

Normal hours

Closed full day

Closed full day

Normal hours

Crude Oil (#CL.f)

Natural Gas (#NG.z)

Normal hours

Closed full day

Normal hours

Normal hours

Gold vs US Dollar (100 oz)

Gold vs US Dollar (500 oz)

Silver vs US Dollar (500 oz) 

Early close at 21:00

Closed full day

Normal hours

Normal hours

Netherlands 25 Cash Index

German Stock Index

France 40 Cash Index

Hang Seng China 50 Index

Euro 50 Cash Index

Switzerland 20 Cash Index


Normal hours

Closed full day

Closed full day

Normal hours

Financial Times Stock Exchange 100 Index

Normal hours

Closed full day

Closed full day

Late open at 3:00

The Dow Jones Industrial Average

Spain 35 Cash Index

Standard & Poor’s 500 Index

Nasdaq 100 Index

Japan 225 Index


Normal hours

Closed full day

Normal hours

Normal hours

Australia 200 Cash Index

Early close at 16:00

Closed full day

Closed full day

Late open at 01:50


Tất cả tin tức

Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.