Changes to the trading schedule – July 2023


tháng 6, 30 2023

Dear traders,


We’d like to inform you that due to public holidays celebrated in June, there will be changes to the trading schedule. 


Please refer to the table attached to see all the changes and plan your activities accordingly.


MT4 Symbol

July 3

July 4

July 5

US Shares

Early close at 20:00

Closed full day

Normal hours

Crude Oil Brent

WTI Crude Oil

Normal hours

Early close at 21:15

Normal hours

Natural Gas

Normal hours

Early close at 21:30

Normal hours

Gold vs US Dollar (100 oz)

Gold vs US Dollar

(500 oz)

Normal hours

Early close at 21:15

Normal hours

Silver vs US Dollar (500 oz)

Normal hours

Early close at 21:30

Normal hours

DJ30

SPX500

NASDAQ100

Early close at 20:15

Closed full day

Normal hours

UK100

Early close at 23:00

Early close at 23:00

Normal hours

Tất cả tin tức

Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2023 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.