Уведомление: обновлены условия счета ForexMart Cents


tháng 9, 22 2022

Уважаемые клиенты,


Обращаем ваше внимание на некоторое обновление условий торговли металлами с использованием счета «ForexMart Cents».


С 3 октября минимальный торговый лот, который может быть открыт на счете Cents, составит 0,1 (центовые лоты).*


Просим учесть эти изменения и адаптировать используемые торговые стратегии к новым условиям. 


* Изменения не повлияют на открытые сделки, вы можете закрыть их в любое удобное время.


Tất cả tin tức

Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.