Changes to the trading schedule due to Thanksgiving Day in US


tháng 11, 24 2021

Dear traders,


We would like to wish you a Happy Thanksgiving Day and inform on the slight changes to the trading schedule on November 25-26. 


November 25th, 2021:


Trading US stocks will be closed for the full day.


Trading the following instruments will be closed early:


At 19:45 GMT+2:

 • Spot Metals

 • #CL.z

 • #BRENT.z


At 20:00 GMT+2:

 • SPX500.x, SPX500.i

 • DJ30.x, DJ30.i

 • NASDAQ100.x, NASDAQ100.i

 • JP225.x, JP225.i

 • #NG.z 


November 26th, 2021:


Trading the following instruments will be closed early:


At 20:00 GMT+2:

 • US Stocks


At 20:15 GMT+2:

 • SPX500.x, SPX500.i

 • DJ30.x, DJ30.i 

 • NASDAQ100.x, NASDAQ100.i

 • JP225.i, JP225.x

 • #NG.z 


At 20:30 GMT+2:

 • Spot Metals

 • #CL.z


Please note these changes while planning your trading activity. 


Tất cả tin tức

Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.