Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

The Netherlands intends to create a hydrogen exchange


tháng 6, 16 2021
watermark Economic news

The Netherlands, home to one of the world's premier natural gas trading hubs, TTF, is planning a hydrogen exchange. The project has already been named HyXchange.


The national gas company Gasunie conducted some studies, according to which it became clear that certification is required for the practical organization of a hydrogen exchange, as well as the creation of a spot market (at the very beginning of the simulation), a price index, mechanisms for balancing physical volumes and storing hydrogen. 


The hydrogen price index is supposed to take into account the method of its production and the degree of the achieved reduction of CO2 emissions.


The initiators of the initiative, represented by Gasunie, the country's port authorities and market participants, are confident that the H2 exchange can serve as a catalyst for the development of the climate-neutral hydrogen market. Experts see the transportation of hydrogen from different production methods (both «green» and other low-carbon H2) in the same network, as is the case with electricity or gas. At the same time, its added value for consumers will be preserved thanks to certification.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.