Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Жесткий Brexit спровоцирует всплеск безработицы по всей Европе


tháng 8, 12 2019
watermark Economic news

Согласно исследованию бельгийского Лёвенского университета, в случае «жесткого» Brexit все страны Европы столкнуться с сильным ростом безработицы – в общей сложности потери могут достичь 1,2 млн рабочих мест. Самый большой урон, конечно, будет нанесен Великобритании, которая итак уже испытывает на себе сильное сокращение экономики. 


Потенциальные потери Соединенного Королевства оцениваются специалистами университета в 525 тыс. рабочих мест. Германия может лишиться около 292 тыс. работников в различных сферах, а во Франции и Италии безработными станут 141 тыс. и 139 тыс. человек соответственно.


При этом экономика Британии снизится на 4,4% ВВП, экономика Евросоюза потеряет 1,54%. 


В случае, если Brexit осуществится все же в рамках какой-либо сделки Великобритании и ЕС, число потерь будет намного ниже, однако полностью их избежать не удастся. При реализации «мягкого» Brexit британский ВВП потеряет 1,2%, а потери на рынке труда достигнут лишь 290 тыс. рабочих мест. 

Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.