Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Китай разрабатывает новые меры для стимулирования торговли


tháng 8, 08 2019
watermark Economic news

Китайские СМИ сообщают, что Китай разрабатывает новые меры, направленные на стабилизацию внешней торговли, чтобы компенсировать последствия торговой войны с США. 


В частности, некоторые государственные ведомства рассматривают возможность пересмотра каталогов с указанием того, какие технологии следует импортировать. Помимо этого, власти планируют расширить трансграничную электронную торговлю и создать новые демонстрационные зоны для импортной торговли. Ожидается, что импорт высокотехнологичной продукции будет способствовать модернизации и интернационализации китайской экономики.


Похоже, что экономическое состояние Поднебесной начинает «пожинать плоды» торгового противостояния с США. На сегодняшний день ВВП Китая во II квартале вырос всего на 6,2% в годовом выражении, минимальными темпами по крайней мере за 27 лет.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.