Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

RBA’s Interest Rates Remain Low in a Tight Credit Conditions


tháng 10, 02 2018
watermark Economic news

The central bank of Australia has been going steady for the 26 consecutive months on Tuesday, suggesting an extended period of low rates in the background of tight credit conditions and adding over it is the tepid inflation and wages growth.

Not surprisingly, the Reserve Bank of Australia (RBA) board meeting closed with the same low rate of 1.50 percent.

Governor Philip Lowe said that credit rates were tighter but the mortgage rates continued on low numbers amid a strong competition for borrowers of higher credit quality. Rising prices are controlled by regulatory restrictions on lending with a stricter survey of bank behaviors.

The credit of home-owners remain strong but the demand of investors has become slower with changes in housing market activity, he added.  

Lowe remained optimistic on economic worth of A$1.8 trillion and has reiterated the next rate hike would go north instead of south.

Low inflation has been a major setback for the central bank, undermining the 2  to 3 percent target rate over two years now while the wage growth continues to be moving slow approaching a record low of 2.1 percent. Yet, Low says low-interest rates will be favorable to the Australian economy, although it is expected to be in a gradual manner.

Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.