Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Eurozone Producer Prices Spiked in July


tháng 9, 04 2018
watermark Economic news

Eurozone producer prices marginally increased higher than the forecast in July because of higher energy costs as reported by the European Union statistics agency on the data recently released on Tuesday.  

The euro currency grew by 0.4 percent month-on-month in July compared to the previous 0.3 percent increase on the poll by Reuters, while Eurostat shows factory in 19 countries.  

Producer prices grew by 4.0 percent on year-on-year basis in July compared to the 3.9 percent gain.

Meanwhile, energy costs increase to 1.1 percent on the same period compared to 10.7 percent in twelve months earlier, which was considered as the biggest variable in the index as a whole.

On the PPI data, excluding volatile energy, a growth of 0.1 percent was recorded month-on-month and 1.7 percent year-on-year according to the European Central Bank chief Mario Draghi where the spike of energy prices mainly influenced higher inflation.

Factory prices influenced consumer inflation unless intermediaries and retailers draw the changes in, this would highly affect consumer prices due to higher producer costs.

The European Central Bank intends to maintain the consumer inflation below but still around 2 percent in medium-term. The previous statistics of Eurostat showed last week the consumer inflation to be at 2.0 percent year-on-year for the month of August.

Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.