Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

UK Consumer Lending Growth Slipped, says BOE


tháng 8, 31 2018
watermark Economic news

According to reports of the Bank of England, the new credit lines for July reaches £0.817BN, which is lower compared to £1.521BN in June, and the figures came in well below the economist’s forecasts of £1.50BN. While the net lending to individuals declined to £4.0BN last month and lower than £5.4BN in June and analysts prospect of £5.5BN. The data indicate that British consumers mainly rely on low-cost credit lines to sustain the retail economy, becoming to be more discreet.


The stagnant wage growth in the UK hinted at the possible decrease of rates in retail sales as well as economic performance in the following months. In addition to the BOE report, the mortgage approvals in the previous month came in at 64.77K, which is down to 65.00K forecasts and June’s 65.37K. On one hand, the value of new mortgage lending amounted to  £3.20BN for the month of July but down to £2.85BN reported in June and the expected £3.90BN.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.