Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Mexico’s Central Bank Lower Growth Forecast Amid NAFTA Talks


tháng 8, 30 2018
watermark Economic news

The central bank of Mexico adjusted lower their forecast for this year and the next, based on the report released on Wednesday. Although, the NAFTA trade talks could allay the uncertainty of the economy.

The gross domestic product is anticipated to rise between 2.0 and 2.6 percent in 2018 compared to the previous inflation report of 2.0 to 3.0 percent, which may denote a problem in the future.

Growth forecast for 2019 is around 1.8 and 2.8 percent much lower than the range of 2.2 and 3.2 percent. The fourth quarter inflation is presumed to be at 4.2 percent this year, higher than the former 3.8 percent.

Other than that, the central bank raised its inflation estimates for 2018 and the next close to the 3.0 percent target in the first half of 2020.

For 2019, the central bank increased the inflation estimate to 3.3 percent for the fourth quarter next year than the 3.1 percent previously.

The board said that monetary policy will be adjusted and will continue to do so if the situation demands a more “firm” approach to reach the inflation target.

Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.