Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Business Confidence in UK Decline due to Brexit Uncertainty


tháng 8, 20 2018
watermark Economic news

The survey issued on Monday showed the lowest decline of business leaders’ confidence towards the UK economy due to the risky effects of the Brexit agreement. Britain is expected to the leave the European Union in less than eight months, however, the government has not yet settled its exit with Brussels and proceeded to plan for the possible failure to come up with an official agreement.


The Institute for Directors (IoD) employers group polled 750 executive leaders and found out that the major trading concern is the uncertainty within the European Union. When asked about the leader's optimism about the expanding economy for next year, the majority of them were pessimistic which resulted the confidence level to reach -16 percent versus -11 percent in June and lower than the positive 3 percent rating in April.


According to the IoD, there was 44 percent of the participants mentioned the uncertainty towards EU’s trading condition which they believe will have an unfavorable impact on their companies. The poll was made on July 11-26 which indicates that respondents had a positive outlook on their own businesses, with a net optimistic forecast of 37 percent but further showed a decline from 46 percent in June.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.