Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

UK Inflation rate grew for the first time in 2018


tháng 8, 16 2018
watermark Economic news

The inflation rate of Britain increased in July for the first time this year. Although there are some indicators saying this was just a temporary thing, keeping household budget intact but inflation could possibly go down at a faster rate that expectations of the Bank of England.

Consumer price inflation rose by 2.5 percent in July from 2.4 percent in the past three months, matching economist’s forecast based on Reuters’ poll. It was the first time since November since the inflation gained momentum that slowed recovery of consumer spending.

Average earnings, including bonuses, grew by 2.4 percent at an annual rate in the second quarter according to the Office for National Statistics on Tuesday. This extends the period of pay increases below the pre-financial crisis levels.

A measure of core inflation moved out of large price moves and aimed to bring down inflation of the central bank to two percent target in a year based on the data from think tank, a National Institute for Economic and Social Research.

Yet, if the BoE pursues with the rate hike this month, the forecast for inflation will be above the 2 percent target in the period of two years.

Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.