Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

US Economy Strengthen Due to Growth in Retail Sales and Productivity


tháng 8, 16 2018
watermark Economic news

The American economy continues to have a booming retail sales and productivity exceeds its expectations. The US households were able to boost its vehicle spending, clothing, and other products for the month of July by 0.5 percent which shows higher results than the expected 0.1 percent, indicating a strong head start for the third quarter. While the productivity was able to gain higher momentum at 2.9 percent for more than three years.


The official figures came in optimistic as jobless rate remained at 18-year lows. US President Donald Trump stated that the country is competing to a period of rapid increase known as ‘the American economic miracle’ due to deregulation and tax reductions. According to experts, the numbers showed consumer confidence that helps stimulate a stable economic growth.


The retail data in July came in higher-than-expected despite the increase in June revised downwards to 0.2 from 0.5 percent. This excludes building materials, cars, food services, gasoline, July retail sales grew by 0.5 percent following a decline of 0.1 percent in June. the annual retail sales in July jumped to 6.4 percent. The strong numbers may prompt the Fed Reserve to approve interest rate hike in September.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.