Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Japan Wage Growth Makes Significant Increase


tháng 8, 07 2018
watermark Economic news

Wages for workers in Japan had a significant increase in June due to the huge amount of summer bonuses. With this, the people were able to control their money despite the decline of household expenditure for five consecutive months.


Moreover, labor cash earnings increased by 3.6 percent in June 2017 against expected +1.7 percent. Real wages, on the other hand, were adjusted for inflation and showed growth of 2.8 percent versus the forecast of +0.9 percent. Since Japan was supported by the tightest labor markets for decades, wages had a steady growth path since mid-2017 and real wages also begin to rise. This is a favorable news for the central bank of Japan, as the BOJ recently adjusted their monetary policy to sustain the easing programme.


Families will be willing to have higher spending if they were convinced about the continuous pay hikes, which could prompt prices to increase as well as the economic growth development. However, the problem lies with the employers who tend to raise bonuses rather than imply permanent wage hike.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.