Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Analysts called Apple the main indicator of the stock market rally


tháng 11, 17 2022
watermark Economic news

Analysts believe that the stability of the stock market in the United States at the end of the year largely depends on Apple, since its share at the current valuation of $2.3 trillion in the S&P 500 and Nasdaq 100 is 7% and 13%, respectively. Accordingly, the growth of Apple shares will contribute to a larger rally, given their impact on major indexes and market sentiment.


Moreover, experts expect the rally to continue also due to the imminent onset of the holiday period, which is traditionally characterized by the greatest seasonal activity. 


According to the Almanac of Stock Traders, the stock market usually ends the week on Thanksgiving Day on the rise. However, Apple may well break this trend if it demonstrates any drop. 


In this regard, analysts advise to look closely at the company's shares, since their dynamics can serve as a hint about the strength of the rally in the stock market. 


At the moment, Apple stock quotes have shown positive dynamics, however, according to technical analysis, resistance is in the range of $155 to $156. And this range coincides with the falling 200-day moving average. Thus, Apple will need decent pressure from buyers to overcome these levels.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.