Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Experts: the US economy will face a «soft» recession next year


tháng 11, 17 2022
watermark Economic news

Experts from JPMorgan, one of the world's largest banks, predict that the policy of «tightening the screws» of the US Federal Reserve will lead the American economy to a soft recession in 2023.


The forecasts of the bank's analysts also suggest that inflation may decline even more, although at the cost of losing about 500 thousand jobs, as unemployment will rise by 5%. 


At the same time, the Federal Reserve System still has opportunities to strengthen its monetary policy. It is expected that at a meeting in December, the regulator will raise the rate by another half point, and in February and March – by 25 bps. However, such a slowdown in rate growth may slow down economic growth. So much so that it will lead to a recession.


JPMorgan is confident of one thing: the expected total rate increase of 500 bps will lead to a commensurate tightening of financial conditions. As a result, a recession will come next year. 


The Fed will continue to tighten its policy even despite the local decline in inflation last month. The fact is that on an annualized basis, the indicator is still above the level of 7.7%. In addition, hourly wage growth in the United States is currently about 5%. And this figure should approach 3.5% before the Fed feels more comfortable. At the same time, such a slowdown in wage growth will probably require a reduction in the unemployment rate from 4% to 5%.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.