Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Corporations have lost billions of dollars because of the Twitter reforms


tháng 11, 16 2022
watermark Economic news

Elon Musk's ideas on reforms of the social network Twitter led to the fact that some American companies lost billions of dollars of market capitalization.


In particular, the introduction of a fee of $7.99 per month for verifying the authenticity of Twitter accounts (the so-called «blue ticks») led to the appearance of fake corporate accounts, in which fakes began to spread, leading to a drop in the value of shares. 


For example, last Thursday, November 10, a fake account of the American pharmaceutical company Eli Lilly reported that «insulin has now become free.» After this fake statement, the stock prices of all pharmaceutical companies producing insulin sank by 4-5%. In addition to Eli Lilly itself, Novo Nordisk and Sanofi companies were affected.


On November 11, a fake account of the Lockheed Martin defense corporation was created, which announced that the company had stopped supplying weapons to the United States, Saudi Arabia and Israel due to human rights violations in these countries. As a result, Lockheed Martin's stock prices immediately sank by 5.5%, reducing the market capitalization of the defense giant by more than $7 billion. The securities of other defense companies, such as Raytheon and General Dynamics, also fell in price.


As a result of the scandal, Elon Musk decided to stop the practice of verifying accounts for money, and the official accounts of the companies had to apologize.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.