Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Розничные продажи в Китае в октябре упали впервые за 5 месяцев


tháng 11, 15 2022
watermark Economic news

Согласно данным Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, в октябре рост промышленного производства замедлился, а розничные продажи упали впервые за 5 месяцев.


В частности, объем промпроизводства вырос всего на 5% относительно октября прошлого года (после подъема на 6,3% в сентябре). Эксперты в среднем прогнозировали повышение показателя на 5,2%.


Аналитики отмечают, что замедление темпов роста производства говорит о том, что экономика Китая постепенно теряет импульс к росту на фоне подъема заболеваемости Covid-19 в стране, а также строгих карантинных ограничений. Однако стоит отметить, что свежая статистика отражает показатели октября, когда в стране еще не были введены карантинные послабления и смягчение политики «нулевой терпимости» к коронавирусу. 


Розничные продажи в КНР в октябре сократились на 0,5% г/г после роста на 2,5% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали увеличение на 1%.


Безработица осталась на уровне сентября – 5,5%. Инвестиции в основные активы в Китае с начала 2022 года увеличились на 5,8% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Эксперты ожидали роста показателя на 5,9%.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2023 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.