Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Experts called the best election outcome for the US stock market


tháng 11, 09 2022
watermark Economic news

According to analysts of the Carson Group financial holding, the best outcome of the midterm elections in the United States will be the election of a president from the ranks of Democrats and a Republican-controlled Congress. In this case, the market will be ready for a new big rally. 


The latest forecast of the election results showed that Republicans are winning seats in both the House of Representatives and the Senate.


If we turn to history, we can see that since 1950, the S&P 500 has brought the highest average annual yield when the power of a Democratic president was restrained by a Republican-controlled Congress. A similar situation was observed in the late 1990-s under Democratic President Clinton. Experts note that at that time it was quite a favorable time for investors and the economy. 


In particular, under a Democratic president, the S&P 500 had an average annual return of 16.2% when Republicans controlled both houses of Congress. With a split Congress, the yield was already 13.6%, and with a Congress controlled by Democrats, it was only 10.1%.


A completely different situation was observed under the Republican presidency: in this case, the S&P 500 showed an average annual yield of only 4.9% when Democrats controlled both houses of Congress, and 13.7% with a split Congress. Under the Republican-controlled Congress, the yield was 6.7%.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.