Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Евросоюз готовится пополнить свои ряды новыми странами


tháng 3, 11 2022
watermark Economic news

Главы стран Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить заключения по заявкам Молдавии и Грузии на вступление в Европейский союз. Ранее аналогичное решение было принято и по заявке Украины. 


Грузия подала заявку на вступление в Евросоюз по ускоренной процедуре еще 2 марта. Глава правящей партии отметил, что власти планировали подать заявку лишь в 2024 году, однако в связи с последними политическими событиями решили поторопиться. 3 марта заявила о подаче заявки на вступление в Евросоюз и Республика Молдова.


Украина пошла на аналогичные шаги еще 28 февраля, на фоне начала военной операции РФ на территории Украины. 


Брюссель начал рассмотрение всех заявок, отметив, что подобных прецедентов в истории еще не было. Как правило, переговоры о вступлении в ЕС длятся многие годы, иногда более 10 лет.


Нынешние кандидаты на вступление в ЕС (Сербия и Черногория) получили статус несколько лет назад, но переговоры до сих пор далеки от завершения. Помимо успешности переговоров необходимо проведение референдума, на котором граждане страны-кандидата должны проголосовать за вступление страны в ЕС.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.