Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт


tháng 3, 10 2022
watermark Economic news

Российская дочка платежной системы Visa прекратила обслуживание карт в России с сегодняшнего дня, 10 марта. Аналогичная ситуация с картами системы Mastercard.


В частности, с 10 марта все выпущенные российскими банками карты Visa и Mastercard не принимаются к оплате за рубежом и в иностранных интернет-магазинах. В самой России также прекращают работу карты, выпущенные иностранными финансовыми организациями.


Внутри страны карты российских банков продолжат работать как обычно, поскольку операции по ним с 2015 года обрабатывает Национальная система платежных карт. Так, до истечения срока действия карт Visa и Mastercard остаются доступны все средства на счетах, а также все привычные платежные операции – оплата покупок, перевод средств с карты на карту, снятие наличных и другие.


Международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о прекращении работы на российском рынке из-за военной операции РФ на Украине еще 6 марта. После этих заявлений крупные российские банки заявили, что рассматривают и прорабатывают возможность выпуска карты «Мир» с китайской системой UnionPay.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.